BuroDenG!
Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u de volledige algemene voorwaarden van Jelle Dijkstra.

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES/ALGEMEEN

a) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Jelle Dijkstra: gebruiker van deze algemene voorwaarden;
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Jelle Dijkstra een overeenkomst sluit.
b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Jelle Dijkstra en opdrachtgever gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door Jelle Dijkstra. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
c) Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d) Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
e) Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing. Jelle Dijkstra en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 2 – OFFERTE, OVEREENKOMST

a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Jelle Dijkstra zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
b) De door Jelle Dijkstra gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
c) De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
d) Een overeenkomst met Jelle Dijkstra komt tot stand indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contract-document is ingevuld, gedateerd en ondertekend door de opdrachtgever of in de vorm van een andere schriftelijke bevestiging (waaronder e-mail etc.), ontvangen en geaccepteerd door Jelle Dijkstra.
e) Jelle Dijkstra is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van de aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en kosten, zijn gestegen.
f) Jelle Dijkstra mag het overeengekomen tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel te verwachten hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet aan Jelle Dijkstra kan worden toegerekend, dat in redelijkheid van Jelle Dijkstra niet verwacht mag worden de werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief uit te voeren.
g) De CSS- en HTML-code van de website en de software alsmede eventuele overige maatwerkprogrammatuur of websites die op maat zijn gebouwd in WordPress, ExpressionEngine en Magento worden aan Opdrachtgever in licentie gegeven en niet verkocht. De data die Opdrachtgever zelf toevoegt in het content management systeem zijn en blijven het eigendom van Opdrachtgever en kunnen bij beëindiging van de gebruikersovereenkomst beschikbaar worden gesteld in de vorm van een zip bestand. Jelle Dijkstra kan hiervoor kosten in rekening brengen.
Jelle Dijkstra behoudt te allen tijde het eigendomsrecht van het geleverde content management systeem. Dit geldt eveneens voor overige maatwerkprogrammatuur, tenzij door partijen anders nader schriftelijk is overeengekomen. De voorwaarden van de licentie gelden tevens voor alle upgrades van de software die door Jelle Dijkstra worden geleverd ter vervanging van dan wel als aanvulling op het oorspronkelijke content management systeem. Jelle Dijkstra geeft garantie op de werking van de standaard modules. De toekomstige werking van maatwerksoftware of specifieke uitbreidingen op standaard modules wordt door Jelle Dijkstra niet gegarandeerd. Indien dergelijke storingen dienen te worden hersteld zal Jelle Dijkstra hiervoor op basis van nacalculatie kosten in rekening brengen.
 

ARTIKEL 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

a) Jelle Dijkstra zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander conform de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
b) Jelle Dijkstra heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jelle Dijkstra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op eerste verzoek althans tijdig aan Jelle Dijkstra worden verstrekt. Indien genoemde gegevens niet, niet tijdig of niet na uitdrukkelijk verzoek van Jelle Dijkstra worden verstrekt, heeft Jelle Dijkstra het recht de op haar rustende verplichtingen op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
d) Indien Jelle Dijkstra door gebruiker niet in staat gesteld wordt haar werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 3 sub c, dan is het volledige bedrag van de opdracht ineens opeisbaar, opdrachtgever komt alsdan niet het recht op opschorting of verrekening toe.
e) Indien opdrachtgever Jelle Dijkstra niet in staat stelt de opgedragen werkzaamheden volledig uit te voeren, door het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 3 sub c, dan vormt dit een grond de overeenkomst te ontbinden, waarbij de schade door partijen wordt gefixeerd op het bedrag de opdracht.
f) Jelle Dijkstra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jelle Dijkstra is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
g) Opdrachtgever vrijwaart Jelle Dijkstra voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Jelle Dijkstra toerekenbaar is.

ARTIKEL 4 – LEVERING

a) Uitvoering van de opdracht tot het realiseren van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvaarding van de opdracht door Jelle Dijkstra en na ontvangst van de gegevens van opdrachtgever benodigd voor het realiseren van een website.
b) Opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen. Ingebrekestelling door de opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven met een redelijke termijn, minimaal 14 dagen, te geschieden.
c) De levering van een website vindt plaats door het ontwerp van de website, webshop of ysteem in testmodus te plaatsen op het internet onder gelijktijdige verstrekking van codes aan opdrachtgever benodigd voor het beheer van de website.
d) Door opdrachtgever aangedragen wijzigingen of aanvullingen op een website die in de testmodus voor opdrachtgever bereikbaar is, beïnvloeden het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden van Jelle Dijkstra niet. Indien de wijziging of aanvulling tot meerkosten leiden, zal Jelle Dijkstra opdrachtgever daartoe voor het aanbrengen van die wijzigingen en/of aanvullingen informeren. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Jelle Dijkstra aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft. Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van een omstandigheid die aan Jelle Dijkstra kan worden toegerekend, dan zullen geen meerkosten in rekening worden gebracht.
e) Omvat de opdracht tevens de registratie van een domein dan is de opdrachtgever voor dit domein een entreebijdrage verschuldigd. De entreebijdrage, de licentiekosten, de eerste maandvergoeding en alle overige aan het domein verbonden kosten, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

ARTIKEL 5 – DUUR EN BEËINDIGING

a) De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens de duur van 12 maanden.
b) Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk, per aangetekende brief, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging is definitief na onze bevestiging per e-mail van uw beëindiging.
c) Jelle Dijkstra kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Jelle Dijkstra kennis heeft gekregen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzochte zekerheid niet verstrekt of indien opdrachtgever in staat van faillissement, in surseance van betaling is komen te verkeren, indien de wettelijke schuldsanering op opdrachtgever van toepassing is verklaard of indien opdrachtgever anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Alsdan heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
d) Jelle Dijkstra heeft zonder daartoe schadeplichtig te worden, het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien opdrachtgever een oneigenlijk gebruik maakt van het internet, opdrachtgever informatie verspreidt die strijdig is met de wet en de goede zeden. Het is opdrachtgever niet toegestaan op de website informatie te verspreiden die op enige wijze discriminerend of kwetsend is. Handelen in strijd met deze verplichting geeft Jelle Dijkstra het recht terstond de website te weigeren en de overeenkomst te beëindigen.
e) Indien de overeenkomst door Jelle Dijkstra wordt ontbonden zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Jelle Dijkstra de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Jelle Dijkstra heeft steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
g) De vermelde producten zoals omschreven in artikel 2 g) worden als licentie in bruikleen gegeven aan Opdrachtgever gedurende de periode waarvoor de licentiekosten in rekening zijn gebracht en ook daadwerkelijk zijn betaald. Deze zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven te allen tijde eigendom van Jelle Dijkstra.
Opdrachtgever is in overtreding als de vermelde producten worden gebruikt zonder hiervoor een licentie te hebben voldaan. Opdrachtgever is in dat geval gehouden jegens Jelle Dijkstra een onmiddellijk opeisbare boete te betalen van € 2.500,– en van € 100,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit van de overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en onverminderd het recht van Jelle Dijkstra tot het vorderen van aanvullende vergoeding van gederfde licentievergoedingen, kosten, schaden en interesten.

ARTIKEL 6 – BETALING

a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeenkomen. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.
b) Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van opdrachtgever. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die opdrachtgever aan de betaling toekent.
c) Blijft opdrachtgever in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is opdrachtgever over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. Ingeval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is opdrachtgever deze wettelijke rente verschuldigd.
d) Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door Jelle Dijkstra redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn (fatale termijn). Jelle Dijkstra zendt na het verstrijken van de betalingstermijn en bij niet voldoen van betaling een aanmaning met opgave van de verschuldigde incassokosten conform de bedragen opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten waarbij de opdrachtgever de gelegenheid heeft binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning alsnog te betalen. Blijft betaling door de opdrachtgever na aanmaning uit, dan zijn de aangekondigde incassokosten door Jelle Dijkstra opeisbaar.
e) Indien Jelle Dijkstra opdrachtgever in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door de Jelle Dijkstra gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien Jelle Dijkstra in rechte geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.
f) Indien opdrachtgever na – herhaald – betalingsverzoek na het verstrijken van de geldende betalingstermijn met betalen in gebreke blijft, dan heeft Jelle Dijkstra het recht om zonder nadere ingebrekestelling al haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, heeft Jelle Dijkstra het recht de hosting van een website terstond te beëindigen en heeft Jelle Dijkstra het recht door haar voor opdrachtgever beheerde domeinnamen technisch op te heffen of op haar naam te doen laten registreren. Indien opdrachtgever weer gebruik wil maken van zijn website en domeinnamen dan dient hij eerst de vordering te betalen alsmede de kosten van heraansluiting, zijnde een bedrag van € 250,- exclusief BTW, bij vooruitbetaling te voldoen.

ARTIKEL 7 – RECLAME

a) Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed, uiterlijk binnen 8 werkdagen na het in de testmodus plaatsen van de website, althans binnen 14 dagen na mededeling door Jelle Dijkstra dat haar werkzaamheden zijn voltooid, te onderzoeken of Jelle Dijkstra de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en Jelle Dijkstra terstond schriftelijk in kennis te stellen zodra opdrachtgever het tegendeel blijkt.
b) Reclames geven opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten.
c) Bij tijdige reclame (sub a) stelt opdrachtgever Jelle Dijkstra in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de reclame. Bij een terechte reclame verleent opdrachtgever aan de Jelle Dijkstra een redelijke termijn voor herstel of aanpassing conform aanwijzingen van opdrachtgever mits verricht binnen het kader van de opdracht.
d) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig uit te voeren.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

a) Alle door Jelle Dijkstra geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, bestanden enz., blijven eigendom van Jelle Dijkstra.
b) Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsrecht vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren, indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten, is opdrachtgever verplicht Jelle Dijkstra daartoe terstond in kennis te stellen.
c) Indien Jelle Dijkstra aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
d) Alle door Jelle Dijkstra voor opdrachtgever vervaardigde materialen blijven eigendom van Jelle Dijkstra.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

a) Indien Jelle Dijkstra jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b) Indien Jelle Dijkstra aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro). Indien Jelle Dijkstra ter zake verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de uitkering verkregen van de verzekeraar.
c) Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
d) Jelle Dijkstra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e) De beperkingen ten aanzien van directe schade gelden niet indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Jelle Dijkstra en haar ondergeschikten.
f) Jelle Dijkstra is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die door Jelle Dijkstra bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld.
g) Opdrachtgever vrijwaart Jelle Dijkstra voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten op intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

a) Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jelle Dijkstra geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Jelle Dijkstra niet in staat is de op haar rustende verplichtingen na te komen, werk stakingen bij Jelle Dijkstra worden daaronder begrepen.
b) Partijen kunnen gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt de periode van overmacht langer dan twee maanden dan kunnen partijen de overeenkomst ontbinden zonder jegens de ander schadeplichtig te worden.
c) Voor zover Jelle Dijkstra bij het intreden van overmacht gedeeltelijk verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan deze prestatie een zelfstandige betekenis toekomt, dan is zij gerechtigd om de nagekomen verplichtingen aan opdrachtgever in rekening te brengen. opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 11 – GEHEIMHOUDING

a) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

a) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Jelle Dijkstra zich de rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de Auteurswet of andere wetgeving ter zake van intellectuele eigendomsrechten toekomen.
b) Alle door Jelle Dijkstra verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jelle Dijkstra worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders voortvloeit.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a) Alle met Jelle Dijkstra gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b) Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Jelle Dijkstra dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.
c) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VERWERKERSOVEREENKOMST

In aanvulling op onze algemene voorwaarden is de verwerkersovereenkomst van toepassing.

Dit is een call to action

Chapeau! Je bent helemaal tot onderaan de pagina gekomen. Nu zouden we graag willen dat je contact met ons opneemt en ons een website voor je laat maken.

Klik hier om ons een mailtje te sturen!

Stuur je ons een mailtje?

Bellen kan natuurlijk ook